Подкрепете ни

За да остане Интернет свободно, достъпно и независимо поле на действие и свободна комуникация за демокрация, опазване на природата и прилагане на прогресивните хуманни ценности на Обединена Европа, подкрепете работата на БлуЛинк и наградите “Свободен електрон” тук.